Axial Skeleton:  Skull

 

ANTERIOR VIEW

coloredfrontal.jpg (34265 bytes)

skullfrontal.jpg (37845 bytes)

LATERAL VIEW

coloredlatera.jpg (27791 bytes)skulllateral.jpg (82364 bytes)skulllateralclose.jpg (83088 bytes)
 

POSTERIOR VIEW

coloredposterior.jpg (23497 bytes)skullposterior.jpg (32727 bytes)


 

INFERIOR VIEW

coloredinferior.jpg (46996 bytes)skullinferior1.jpg (32677 bytes)
 

INFERIOR VIEW (MOUTH)

coloredinferiorclose.jpg (105503 bytes)skullinferior.jpg (79817 bytes)
 

FETAL SKULL

fetalfontanel.jpg (13982 bytes)

ORBIT

coloredorbit.jpg (104361 bytes)

SAGITTAL VIEW

sagittal.jpg (34211 bytes)

LATERAL VIEW

sagittal2.jpg (27647 bytes)

INTERIOR VIEW

skullinside1.jpg (36220 bytes)skullinside2.jpg (35814 bytes)